ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 5816 หน้า แสดงรายการที่ 221 - 240 จากข้อมูลทั้งหมด 116305 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
221 (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand's Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy) ทส. 19/10/2564
222 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น (HLJC) ครั้งที่ 5 กต. 19/10/2564
223 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 สช. 19/10/2564
224 ผลการประชุมระดับสูงเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง (Asia and Pacific High-Level Conference on Belt and Road Cooperation) กต. 19/10/2564
225 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 51 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นร.07 19/10/2564
226 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทส. 19/10/2564
227 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา สว. 19/10/2564
228 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สผ. 19/10/2564
229 การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการจัดทำกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ นร. 19/10/2564
230 รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ของการยางแห่งประเทศไทย กษ. 19/10/2564
231 การพิจารณาขยายเวลาการปรับลดอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราวในปี 2565 กค. 19/10/2564
232 รายงานประจำปี 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ศธ. 19/10/2564
233 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564 กค. 19/10/2564
234 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน “สร้างความเท่าเทียม ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือทันท่วงที” ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา สว. 19/10/2564
235 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร) กปร. 19/10/2564
236 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (1. นายวิจารย์ สิมาฉายา ฯลฯ รวม 6 คน) ทส. 19/10/2564
237 การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองตูริน สาธารณรัฐอิตาลี และการปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองตูริน สาธารณรัฐอิตาลีเป็นการชั่วคราว (นายอาคิเล เบนาซโซ) กต. 12/10/2564
238 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ทส. 12/10/2564
239 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 36/2564 นร.11 สศช 12/10/2564
240 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2564 นร.11 สศช 12/10/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี