ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5801 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด 116005 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 วันหยุดราชการชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลางในเดือนตุลาคม 2564 นร. 19/10/2564
2 การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองตูริน สาธารณรัฐอิตาลี และการปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองตูริน สาธารณรัฐอิตาลีเป็นการชั่วคราว (นายอาคิเล เบนาซโซ) กต. 12/10/2564
3 ขอความเห็นชอบต่อการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อขยายระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กต. 12/10/2564
4 ขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่–กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง คค. 12/10/2564
5 โครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan กค. 12/10/2564
6 ร่างถ้อยแถลงร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ทส. 12/10/2564
7 ขอความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การบูรณาการมิติเพศภาวะของอาเซียน พ.ศ. 2564–2568 (ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework 2021-2025) พม. 12/10/2564
8 การร่วมรับรองเอกสารกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งของนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ (ASEAN Collaboration Framework towards Strengthening Evidence-Based MSME Policies) นร.53 12/10/2564
9 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์) กค. 12/10/2564
10 ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านศุลกากรนครพนม) กค. 12/10/2564
11 รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2557 และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2558 ยธ. 12/10/2564
12 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2564 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นร.08 12/10/2564
13 การเลื่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี (วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564) นร.05 12/10/2564
14 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2564 นร.11 สศช 05/10/2564
15 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การพักชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559-2561 และปี 2562-2564 และขอขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้ โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559-2561 อก. 05/10/2564
16 การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ศธ. 05/10/2564
17 ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นายโอภาส ทองยงค์) กษ. 05/10/2564
18 ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ASEAN-China Joint Statement on Enhancing Green and Sustainable Development Cooperation) ทส. 05/10/2564
19 การร่วมลงทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กค. 05/10/2564
20 รายงานผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมทำร้ายร่างกายและยึดทรัพย์สินโดยไม่บันทึกลงในบัญชีของกลาง สม. 05/10/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี